Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko

Elegant Show 2022

Regulamin konkursu talentów „Elegant Show” 2022

1. Nazwa konkursu

„Elegant Show”

2. Organizator

Młodzieżowy Sejm Rzeczypospolitej Mosińskiej

3. Partnerzy

 1. Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko – osobowość prawna
 2. Mosiński Ośrodek Kultury
 3. Gmina Mosina
 4. Ogólnopolska Federacja Organizacji Lokalnych FOLA
 5. Lokalne Partnerstwa PAFW
 6. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

4. Patronat medialny

               Informator Mosiński, Gazeta Mosińsko-Puszczykowska, TTVI Mosina, Fakty Mosińsko-Puszczykowskie

5. Cel konkursu

               Celem konkursu Elegant Show 2022 jest odkrycie ciekawych, utalentowanych i niezwykłych osobowości zamieszkałych w Gminach Mosina,  Puszczykowo, Kościan i Stęszew  które posiadają wyjątkowe umiejętności oraz nie tuzinkowe zdolności.

6. Czas i miejsce trwania konkursu

Konkurs realizowany będzie w dwóch etapach. Obie części przeprowadzone zostaną w Mosińskim Ośrodku Kultury, mieszczącym się przy ulicy Dworcowej 4 w Mosinie, jeśli będą tego wymagały obostrzenia związane z aktualną sytuacją epidemiologiczną, konkurs zostanie w całości lub częściowo przeprowadzony zdalnie za pomocą mediów społecznościowych. Pierwszym etapem są przesłuchania zaplanowane od 26.09.2022 do 28.09.2022. Spośród uczestników wyłonione zostaną osoby zaproszone do drugiego etapu konkursu. W związku z sytuacją epidemiologiczną lub innymi czynnikami niezależnymi od organizatora przesłuchania mogą zostać odwołane, a wszyscy zgłoszeni zaproszeni do drugiego etapu konkursu. Drugi etap, to koncert finałowy, który zakończy się wyborem zwycięzcy/ zwycięzców konkursu Elegant Show. Odbędzie się on 1 października 2022 roku o godzinie 16:00 w Mosińskim Ośrodku Kultury. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian terminów konkursu

7. Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs rozpatrywany będzie w jednej kategorii wiekowej od 9 lat do 25 lat.
 2. Konkurs adresowany jest zarówno do pojedynczych twórców jak i grup artystycznych.
 3. W konkursie, na warunkach określonych w regulaminie, mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz małoletnie. Udział uczestników niepełnoletnich dopuszczany jest jedynie za zgodą opiekuna prawnego, którą to zgodę (załącznik nr 1 regulaminu) małoletni powinien dostarczyć organizatorowi w wyznaczonym dniu przesłuchania. Zgoda opiekuna jest bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w konkursie osoby niepełnoletniej. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia  organizatorowi oryginałów wymaganych regulaminem załączników.
 4. W konkursie nie mogą startować zwycięzcy dotychczasowych edycji Elegant Show.

8. Zasady przesłuchania

 1. Podczas konkursu uczestnicy prezentują w formie dowolnej swój wybrany talent.
 2. Czas trwania występu max. 5 minut.
 3. Każdy artysta ma prawo do własnej interpretacji. Mile widziana kreatywność, oryginalność oraz ciekawe aranżacje.
 4. Organizator na etapie przesłuchań nie zapewnia obsługi technicznej związanej z ewentualną oprawą muzyczną itp.
 5. Uczestnik może użyć własnych instrumentów lub niezbędnego sprzętu.
 6. Uczestników konkursu ocenia komisja konkursowa powołana przez organizatora (Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej).
 7. O ocenie komisji konkursowej uczestnicy powiadomieni zostaną drogą mailową i telefoniczną. Zaproszenie do II etapu Elegant Show osoba bądź zespół wybrany przez komisję konkursową otrzyma dzień po zakończeniu wszystkich przewidzianych przesłuchań, czyli najpóźniej do dnia 28.09.2022.
 8. Nazwiska zwycięzców/ grup I etapu konkursu Elegant Show za zgodą osób zainteresowanych ogłoszone zostaną na stronie Elegant Show na www.gib.org.pl oraz na Facebook’u stowarzyszenia Grupa Inicjatywna Baranówko.
 9. Finaliści zakwalifikowani do II etapu są zobligowani do dostarczenia organizatorowi materiału muzycznego, ścieżek dźwiękowych itp. drogą mailową na adres

elegant-show@o2.pl do dnia 28.09.2022 !

9. Dane osobowe

 1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik / opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców, przekazania nagród, w szeroko pojętych celach promocyjnych oraz nawiązywaniu kontaktu z właścicielem danych.
 2. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik / opiekun uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku uczestnika w celach promocyjnych konkursu poprzez fotografowanie, filmowanie, zamieszczanie na stronach internetowych stowarzyszenia lub partnerów zadania.
 3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy jest stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko, Baranówko 8, 62-050 Mosina. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez stowarzyszenie w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do stowarzyszenia Grupa Inicjatywna Baranówko na piśmie.
 4. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik/ opiekun wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem uczestnictwa w konkursie w etapie I i etapie II ( finale) oraz otrzymania nagrody w konkursie jest zgoda na w/w przetwarzanie danych osobowych zarówno przez stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko jak i partnerów konkursu.
 6. Brak pisemnej akceptacji zapisów lub nie dostarczenie wymaganych dokumentów przed przesłuchaniem jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

10. Wymagania konkursowe, rejestracja uczestników

 1. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy złożyć poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie www.gib.org.pl w zakładce „Elegant Show”. W zgłoszeniu uczestnik musi zawrzeć:
  1. W przypadku pojedynczego uczestnika
   1. Imię i nazwisko
   1. Wiek (liczba)
   1. Adres mailowy oraz numer telefonu uczestnika (kontaktowe)
   1. Adres mailowy oraz numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego uczestnika (kontaktowe, dotyczy osób niepełnoletnich)
   1. Krótki opis proponowanego występu
  1. W przypadku grupy artystycznej (minimum dwie osoby)
   1. Imiona i nazwiska oraz wiek (liczba) wszystkich członków grupy
   1. Nazwa grupy (opcjonalnie)
   1. Imię i nazwisko reprezentanta grupy
   1. Adres mailowy oraz numer telefonu reprezentanta grupy (kontaktowe)
   1. Adres mailowy oraz numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego reprezentanta grupy (kontaktowe, dotyczy osób niepełnoletnich)
   1. Krótki opis proponowanego występu
 2. Każdy uczestnik / grupa muszą dostarczyć w dniu przesłuchania następujące dokumenty:
  1. Osoby pełnoletnie
   1. Zaakceptowane zasady regulaminu (oświadczenie)
  1. Osoby niepełnoletnie
   1. Zaakceptowane zasady regulaminu (oświadczenie)
   1. Podpisaną zgodę opiekuna prawnego (załącznik nr 1 do regulaminu)
  1. Grupy artystyczne
   1. W celu sprawdzenia komplet dokumentów 20 minut przed występem
 • W konkursie nie mogą brać udziału osoby będące w bliskiej relacji z członkami komisji konkursowej
 • W konkursie mogą brać udział osoby, które w dniu przesłuchania posiadają miejsce zamieszkania w Gminie Mosina lub Gminach Stęszew, Kościan, Puszczykowo
 • Zgłoszenie uczestnictwa można wysyłać tylko i wyłącznie wypełniając poprawnie formularz rekrutacyjny od dnia 15.08.2022 r od godziny 12.00 do 23 września do godziny 23:59.
 • Zgłoszenia wysłane przed lub po podanym terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Każda osoba, która wyśle zgłoszenie w w/w czasie otrzyma odpowiedź zwrotną na podany w zgłoszeniu adres e-mail. W wiadomości znajdzie się termin i godzina, w którym odbędzie się przesłuchanie oraz inne informacje związane z konkursem

11. Finał i Nagrody

1. Finał konkursu odbędzie się 1.10.2022 r w Sali kolumnowej Mosińskiego Ośrodka Kultury ul. Dworcowa 4 w Mosinie o godzinie 16.00

2.W Skład jury wchodzić będą zaproszeni goście, osoby znane i lubiane oraz członkowie MSRzM

3.W sytuacji epidemiologicznej organizator zastrzega sobie wprowadzenie zmian dostosowujących konkurs i tym samym imprezę finałową do ogólnie panujących wytycznych

4. Finał odbywa się z udziałem publiczności ( z zastrzeżeniem pandemii) i transmitowany  online na Facebook stowarzyszenia GIB

               5. Na finalistę/ów koncertu finałowego czekają nagrody niespodzianki oraz spotkania ze znanymi artystami.

12. Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik w całości zapoznał się i akceptuje regulamin konkursu oraz, że uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wytyczonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które pozwalają na wzięcie udziału w konkursie
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i materiał własny wykonawcy wykorzystywany podczas przesłuchania
 3. Organizator nie zapewnia opieki dla osób niepełnoletnich przed i po przesłuchaniu oraz podczas konkursu finałowego
 4. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania konkursu i zmian w regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich podania do wiadomości Uczestnikom przez publikację regulaminu w nowym brzmieniu na stronie www.gib.org.pl. Zmiany nie naruszają praw już nabytych.
 5. Konkurs „Elegant Show” jest dofinansowany ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce.
 6. Konkurs „Elegant Show” jest dofinansowany ze środków Gminy Mosina.
 7. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu na stronie www.gib.org.pl.
 8. W sprawach nienormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

13. Kontakt

Adres kontaktowy: elegant-show@o2.pl

Numery telefonu: 692 694 252 lub 886 403 411

Załącznik 1

Zgoda na udział w konkursie talentów „Elegant Show” osoby niepełnoletniej

Wyrażam zgodę na udział …………………………………………………………………………………………………….

(Imię i nazwisko dziecka)

w konkursie „Elegant Show” organizowanym przez Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej. Deklaruję, że biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka oraz zapewnienie mu należytej opieki podczas jego uczestnictwa w I etapie konkursu, a w wyniku wygranej również II etapie, czyli koncercie finałowym.

……………………………………………………………………………                     ……………………………………………………….

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego (podpis)              Miejscowość , dnia

Załącznik 2

Oświadczenie uczestnika konkursu

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu Elegant Show z dnia 15.08.2022 r. i w pełni akceptuję jego zapisy.

……………………………………………………………………………                     ……………………………………………………….

Imię i nazwisko uczestnika konkursu (podpis)                             Miejscowość , dnia

……………………………………………………………………………

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej