Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko

Regulamin ES 2020

POBIERZ PDF https://drive.google.com/file/d/1m8I9LA1Irl8f23Wn59Zyt9DbiUzesoXk/view?usp=sharing

Regulamin konkursu talentów „ElegantShow” 2020

 1. Nazwa konkursu
  „Elegant Show”
 2. Organizator
  Młodzieżowy Sejm Rzeczypospolitej Mosińskiej
 3. Partnerzy
 4. Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko
 5. Mosińskie Ośrodek Kultury
 6. Gmina Mosina
 7. Patronat medialny
  Gazeta Mosińsko- Puszczykowska
 8. Cel konkursu
  Celem konkursu Elegant Show jest odkrycie ciekawych, utalentowanych i niezwykłych
  osobowości zamieszkałych w Gminie Mosina, które posiadają wyjątkowe umiejętności oraz nie
  tuzinkowe zdolności.
 9. Czas i miejsce trwania konkursu
  Konkurs realizowany będzie w dwóch etapach. Obie części przeprowadzone zostaną w
  Mosińskim Ośrodku Kultury, mieszczącym się przy ulicy Dworcowej 4 w Mosinie, jeśli będą tego
  wymagały obostrzenia związane z aktualną sytuacją epidemiologiczną, konkurs zostanie w całości lub
  częściowo przeprowadzony zdalnie za pomocą mediów społecznościowych. Pierwszym etapem są
  przesłuchania zaplanowane od 16.09.2020 do 20.09.2020. Spośród uczestników wyłonione zostaną
  osoby zaproszone do drugiego etapu konkursu. Drugi etap, to koncert finałowy, który zakończy się
  wyborem zwycięzcy/ zwycięzców konkursu Elegant Show. Odbędzie się on 25.09.2020 roku o
  godzinie 18.00 w Mosińskim Ośrodku Kultury. Podane terminy mogą podlegać zmianom.
 10. Uczestnicy konkursu
 11. Konkurs rozpatrywany będzie w jednej kategorii wiekowej od 9 lat do 25 lat.
 12. Konkurs adresowany jest zarówno do pojedynczych twórców jak i grup artystycznych.
 13. W konkursie, na warunkach określonych w regulaminie, mogą brać udział osoby pełnoletnie
  oraz małoletnie. Udział uczestników niepełnoletnich dopuszczany jest jedynie za zgodą
  opiekuna prawnego, którą to zgodę (załącznik nr 1 regulaminu) małoletni powinien dostarczyć
  organizatorowi w wyznaczonym dniu przesłuchania. Zgoda opiekuna jest bezwzględnym
  warunkiem uczestnictwa w konkursie osoby niepełnoletniej.
 14. Zasady przesłuchania
 15. Podczas konkursu uczestnicy prezentują w formie dowolnej swój wybrany talent.
 16. Czas trwania występu max. 5 minut.
 17. Każdy artysta ma prawo do własnej interpretacji. Mile widziana kreatywność, oryginalność
  oraz ciekawe aranżacje.
 18. Organizator na etapie przesłuchań nie zapewnia obsługi technicznej związanej z ewentualną
  oprawą muzyczną itp.
 19. Uczestnik może użyć własnych instrumentów lub niezbędnego sprzętu.
 20. Uczestników konkursu ocenia komisja konkursowa powołana przez organizatora
  (Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej).
 21. O ocenie komisji konkursowej uczestnicy powiadomieni zostaną drogą mailową i
  telefoniczną. Zaproszenie do II etapu Elegant Show osoba bądź zespół wybrany przez komisję
  konkursową otrzyma dzień po zakończeniu wszystkich przewidzianych przesłuchań, czyli
  najpóźniej do dnia 21.09.2020.
 22. Nazwiska zwycięzców/ grup I etapu konkursu Elegant Show za zgodą osób zainteresowanych
  ogłoszone będą na stronie Elegant Show na www.gib.org.pl.
 23. Finaliści zakwalifikowani do II etapu są zobligowani do dostarczenia organizatorowi

materiału muzycznego, ścieżek dźwiękowych itp. drogą mailową na adres elegant-
show@o2.pl do dnia 23.09.2020.

 1. Dane osobowe
 2. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik / opiekun wyraża
  zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie.
  Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie
  danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i
  powiadomienia zwycięzców, przekazania nagród, w szeroko pojętych celach promocyjnych
  oraz nawiązywaniu kontaktu z właścicielem danych.
 3. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik / opiekun
  uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku uczestnika w celach promocyjnych
  konkursu poprzez fotografowanie, filmowanie, zamieszczanie na stronach internetowych
  stowarzyszenia lub partnerów zadania.
 4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy jest stowarzyszenie Grupa
  Inicjatywna Baranówko, Baranówko 8, 62-050 Mosina. Właściciel danych ma prawo do wglądu
  do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Nadto właściciel danych ma prawo w
  każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez stowarzyszenie w

zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich
tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do stowarzyszenia Grupa
Inicjatywna Baranówko na piśmie.

 1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik/ opiekun wyraża
  zgodę na publikację imienia i nazwiska.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem uczestnictwa w konkursie
  w etapie I i etapie II ( finale) oraz otrzymania nagrody w konkursie jest zgoda na w/w
  przetwarzanie danych osobowych zarówno przez stowarzyszenie Grupa Inicjatywna
  Baranówko jak i partnerów konkursu.
 3. Brak pisemnej akceptacji zapisów lub nie dostarczenie wymaganych dokumentów przed
  przesłuchaniem jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.
 4. Wymagania konkursowe, rejestracja uczestników
 5. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy złożyć poprzez wypełnienie elektronicznego formularza
  zamieszczonego na stronie www.gib.org.pl w zakładce „Elegant Show”. W zgłoszeniu uczestnik
  musi zawrzeć:
  1.1. W przypadku pojedynczego uczestnika
  1.1.1.Imię i nazwisko
  1.1.2.Wiek (liczba)
  1.1.3.Adres mailowy oraz numer telefonu uczestnika (kontaktowe)
  1.1.4.Adres mailowy oraz numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego uczestnika
  (kontaktowe, dotyczy osób niepełnoletnich)
  1.1.5.Krótki opis proponowanego występu
  1.2. W przypadku grupy artystycznej (minimum dwie osoby)
  1.2.1.Imiona i nazwiska oraz wiek (liczba) wszystkich członków grupy
  1.2.2.Nazwa grupy (opcjonalnie)
  1.2.3.Imię i nazwisko reprezentanta grupy
  1.2.4.Adres mailowy oraz numer telefonu reprezentanta grupy (kontaktowe)
  1.2.5.Adres mailowy oraz numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego reprezentanta grupy
  (kontaktowe, dotyczy osób niepełnoletnich)
  1.2.6.Krótki opis proponowanego występu
 6. Każdy uczestnik / grupa muszą dostarczyć w dniu przesłuchania następujące dokumenty:
  2.1. Osoby pełnoletnie
  2.1.1. Zaakceptowane zasady regulaminu (oświadczenie)
  2.2. Osoby niepełnoletnie
  2.2.1. Zaakceptowane zasady regulaminu (oświadczenie)
  2.2.2. Podpisaną zgodę opiekuna prawnego (załącznik nr 1 do regulaminu)
  2.3. Grupy artystyczne
  2.3.1. W celu sprawdzenia komplet dokumentów 20 minut przed występem
 7. W konkursie nie mogą brać udziału osoby będące w bliskiej relacji z członkami komisji konkursowej
 8. W konkursie mogą brać udział osoby, które w dniu przesłuchania posiadają miejsce zamieszkania
  w Gminie Mosina.
 9. Zgłoszenie uczestnictwa można wysyłać tylko i wyłącznie wypełniając poprawnie formularz
  rekrutacyjny od dnia 1 sierpnia od godziny 12.00 do 15 września do godziny 23:59.
 10. Zgłoszenia wysłane przed lub po podanym terminie nie będą brane pod uwagę.
 11. Każda osoba, która wyśle zgłoszenie w w/w czasie otrzyma odpowiedź zwrotną na podany w
  zgłoszeniu adres e-mail. W wiadomości znajdzie się termin i godzina, w którym odbędzie się
  przesłuchanie.
 12. Nagrody
  Na finalistę/ów koncertu finałowego czekają nagrody i spotkania ze znanymi artystami.
 13. Postanowienia końcowe
 14. Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik w całości zapoznał się i akceptuje regulamin
  konkursu oraz, że uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wytyczonych w nim zasad, jak
  również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które pozwalają na wzięcie udziału w konkursie
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i materiał własny wykonawcy wykorzystywany
  podczas przesłuchania
 16. Organizator nie zapewnia opieki dla osób niepełnoletnich przed i po przesłuchaniu oraz podczas
  konkursu finałowego
 17. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania konkursu i zmian w regulaminie. Zmiany
  wchodzą w życie z dniem ich podania do wiadomości Uczestnikom przez publikację regulaminu w
  nowym brzmieniu na stronie www.gib.org.pl. Zmiany nie naruszają praw już nabytych.
 18. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu na stronie
  www.gib.org.pl.
 19. W sprawach nienormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
  cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
 20. Kontakt
  Adres kontaktowy: elegant-show@o2.pl
  Numery telefonu: 692 694 252 lub 886 403 411

Załącznik 1
Zgoda na udział w konkursie talentów „Elegant

Show” osoby niepełnoletniej

Wyrażam zgodę na udział …………………………………………………………………………………………………….

(Imię i nazwisko dziecka)
w konkursie „Elegant Show” organizowanym przez Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej
Mosińskiej. Deklaruję, że biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka oraz zapewnienie
mu należytej opieki podczas jego uczestnictwa w I etapie konkursu, a w wyniku wygranej również
II etapie, czyli koncercie finałowym.

…………………………………………………………………………… ……………………………………………………….
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego (podpis) Miejscowość , dnia
Załącznik 2

Oświadczenie uczestnika konkursu

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu Elegant Show
z dnia 13.06.2019 r. i w pełni akceptuję jego zapisy.

…………………………………………………………………………… ……………………………………………………….
Imię i nazwisko uczestnika konkursu (podpis) Miejscowość , dnia

……………………………………………………………………………
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej