Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko

zgoda na udział

POBIERZ PDF

https://drive.google.com/file/d/1UjsIhX3NRA_yalKcc_GP3qpHu2_apvnk/view?usp=sharing

Załącznik 1
Zgoda na udział w konkursie talentów „Elegant

Show” osoby niepełnoletniej

Wyrażam zgodę na udział …………………………………………………………………………………………………….

(Imię i nazwisko dziecka)
w konkursie „Elegant Show” organizowanym przez Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej
Mosińskiej. Deklaruję, że biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka oraz zapewnienie
mu należytej opieki podczas jego uczestnictwa w I etapie konkursu, a w wyniku wygranej również
II etapie, czyli koncercie finałowym.

…………………………………………………………………………… ……………………………………………………….
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego (podpis) Miejscowość , dnia
Załącznik 2

Oświadczenie uczestnika konkursu

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu Elegant Show
z dnia 13.06.2019 r. i w pełni akceptuję jego zapisy.

…………………………………………………………………………… ……………………………………………………….
Imię i nazwisko uczestnika konkursu (podpis) Miejscowość , dnia

……………………………………………………………………………
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej