Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko

Regulamin

 

                                          Regulamin konkursu Elegant Show

 

 

 1. Nazwa konkursu

 

-,,Elegant Show”

 

 1. Organizator

 

– Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej

 

 1. Partnerzy :

 

                      –      stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko

 • Mosiński Ośrodek Kultury
 • Gmina Mosina

                     

 1. Patronat medialny

 

 • Gazeta Mosińsko -Puszczykowska

 

 

 

                                                           III. Cel konkursu

 

Celem konkursu Elegant Show jest odkrycie ciekawych,  utalentowanych i niezwykłych osobowości zamieszkałych w Gminie Mosina, które posiadają wyjątkowe umiejętności oraz nie tuzinkowe zdolności.

 

 1. Czas i miejsce trwania konkursu

 

  1.Konkurs realizowany będzie w dwóch etapach. Obie części przeprowadzone zostaną w

 

Mosińskim Ośrodku Kultury, mieszczącym się przy ulicy Dworcowej 4 w Mosinie.

 

 1. Konkurs zaplanowano w dwóch etapach

Pierwszym etapem są przesłuchania zaplanowane od 10.09.2018 r do 13.09.2018.Spośród uczestników wyłonione zostaną osoby zaproszone do drugiego etapu konkursu

 

             –Drugi etap, czyli  finał zakończy się wyborem zwycięzcy/ zwycięzców konkursu Elegant Show, który

 

odbędzie się 19.09. 2018 roku

 

 4.Podane terminy nie podlegają zmianom.

 

 

 

 

 1. Uczestnicy konkursu

1.Konkurs rozpatrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych.

 1. a) 9 lat – 16 lat
 2. b) 17 lat – 25 lat

2 Konkurs adresowany jest zarówno do pojedynczych twórców  jak i  utalentowanych grup artystycznych

3.W konkursie, na warunkach określonych w regulaminie, mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz  małoletnie. Udział uczestników niepełnoletnich dopuszczany jest jedynie za zgodą opiekuna prawnego, którą to zgodę  ( załącznik nr 1 regulaminu)  małoletni powinien dostarczyć organizatorowi w wyznaczonym dniu przesłuchania. Zgoda opiekuna jest bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w konkursie osoby niepełnoletniej.

 

 1. Zasady przesłuchania ( I etapu Elegant Show)

 

 1. Podczas konkursu uczestnicy prezentują w formie dowolnej swój wybrany talent
 2. Czas trwania występu max. do 3 minut.
 3. Każdy artysta ma prawo do własnej interpretacji. Mile widziana kreatywność , oryginalność oraz ciekawe aranżacje
 4. Organizator na etapie przesłuchań nie zapewnia obsługi technicznej związanej z ewentualną oprawą muzyczną itp.
 5. Uczestnik może użyć własnych instrumentów lub niezbędnego sprzętu
 6. Uczestników konkursu ocenia komisja konkursowa powołana przez organizatora ( Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej)
 7. O ocenie komisji konkursowej uczestnicy powiadomieni zostaną drogą mailową. Zaproszenie do II etapu Elegant Show osoba bądź zespół  wybrany przez komisję konkursową otrzyma po zakończeniu wszystkich przewidzianych przesłuchań, czyli  w dniu 20 .06.2018 roku
 8. Nazwiska zwycięzców/ grup I etapu konkursu Elegant Show za zgodą osób zainteresowanych ogłoszone będą na stronie Elegant Show na www.gib.org.pl

 

 

 

 

                                                            VII.Dane osobowe

 1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik / opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, również po 25 maja dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców , przekazania nagród, w szeroko pojętych celach promocyjnych  oraz nawiązywaniu kontaktu z właścicielem danych.
 2. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik / opiekun uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie wyzeruku uczestnika w cealch  promocyjnych konkursu  poprzez fotografowanie, filmowanie, zamieszczanie na stronach internetowych stowarzyszenia lub partnerów zadania.
 3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy jest stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez stowarzyszenie w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do stowarzyszenia Grupa Inicjatwna Baranówko na piśmie.
 4. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik/ opiekun wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem uczestnictwa w konkursie w etapie I i etapie II ( finale) oraz  otrzymania nagrody w konkursie jest zgoda na  w/w przetwarzanie danych osobowych zarówno przez stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko jak i partnerów konkursu.
 6. Brak pisemnej akceptacji zapisów joraz nie dostarczenie wymaganych dokumentów przed przesłuchaniem jest równoznaczne z  rezygnacją z udziału w konkursie.

                                

 

                                 VIII. Wymagania konkursowe, rejestracja uczestników

1.Zgłoszenia do udziału w konkursie należy złożyć poprzez wypełnienie elektronicznego formularza  zamieszczonego na stronie www.gib.org.pl w zakładce ,,Elegant Show”.  W zgłoszeniu uczestnik  musi zawrzeć:

-imię i nazwisko lub nazwę grupy artystycznej

– liczbę osób biorących udział w pokazie

-wiek uczestnika/ uczestników ( przy grupie należy podać ilość osób pełnoletnich  i niepełnoletnich)

-adres mailowy , nr telefonu wykonawcy/ reprezentanta grupy

– adres mailowy, nr telefonu opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej

-krótki opis proponowanego występu

-akceptację regulaminu zamieszczonego na stronie www.gib.org.pl

 

 1. Każdy uczestnik / grupa muszą dostarczyć w dniu przesłuchania następujące dokumenty:

– osoby pełnoletnie

 1. a) zaakceptowane zasady regulaminu ( oświadczenie)

– osoby niepełnoletnie

 1. a) zaakceptowane zasady regulaminu ( oświadczenie)
 2. b) podpisaną zgodę opiekuna prawnego ( załącznik nr 1 do regulaminu)

– grupy artystyczne

 1. a) w celu sprawdzenia komplet dokumentów 20 minut przed występem

4.W konkursie nie mogą brać udziału osoby  będące w bliskiej relacji z członkami komisji konkursowej

5.W konkursie mogą brać udział osoby, które w dniu przesłuchania posiadają miejsce  zamieszkania w Gminie Mosina.

 1. Zgłoszenie uczestnictwa można wysyłać tylko i wyłącznie wypełniając poprawnie formularz rekrutacyjny od dnia 29-go sierpnia od  godziny 00:00 do 10-go wrzesnia do godziny15.00

 7.Zgłoszenia wysłane przed lub po podanym terminie nie będą brane pod uwagę.

 1. Każda osoba,która wyśle zgłoszenie w w/w czasie otrzyma odpowiedź zwrotną na podany w zgłoszeniu adres e-mail. W wiadomości znajdzie się termin i godzina,w którym odbędzie się przesłuchanie.

                                                                             

 

 

                                                                                V III. Nagrody                                                                                                                                                                

 1. Na zwycięzców I etapu Elegant Show czeka występ podczas koncertu finałowego zaplanowanego na dzień 19.09.2018 roku.

Na finalistę/ ów  koncertu finałowego czekają wywiady oraz atrakcyjne nagrody

 1. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach I etapu konkursu Elegant Show w tym samym czasie czyli dnia 14.09.018 roku

IX .Postanowienia końcowe.

 1. Przystąpienie do konkursu oznacza , że uczestnik w całości zapoznał się i akceptuje regulamin konkursu oraz, że uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wytyczonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które pozwalają na wzięcie udziału w konkursie
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i materiał własny wykonawcy wykorzystywany podczas przesłuchania
 3. Organizator nie zapewnia opieki dla osób niepełnoletnich przed i po przesłuchaniu.
  4. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania konkursu i zmian w regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich podania do wiadomości Uczestnikom przez publikację regulaminu w nowym brzmieniu na stronie www.gib.org.pl . Zmiany nie naruszają praw już nabytych.
  5. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu na stronie www.gib.org.pl .
  6. W sprawach nienormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
 4. W razie pytań – adres kontaktowy : elegant-show@o2.pl

 

 

 

 

Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej                               Mosina 29.08.2018 roku