Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko

Oświadczenie

Oświadczenie uczestnika konkursu

 

Ja niżej podpisany/ a oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu Elegant Show z dnia 29.08.2018 r. i w pełni akceptuję jego zapisy.

 

——————————————————————————————

Imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie

 

 

 

 

————————————————————– —————————————————–

Podpis uczestnika konkursu Miejscowość , dnia

 

—————————————————————————–

Czytelny podpis opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej