Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko

Zgoda na udział 2021

POBIERZ PDF

https://drive.google.com/file/d/12CKVU7-A7IZxJrJpw6VoWP-_wBd-tEit/view?usp=sharing

Załącznik 1

Zgoda na udział w konkursie talentów „Elegant Show” osoby niepełnoletniej

Wyrażam zgodę na udział …………………………………………………………………………………………………….

(Imię i nazwisko dziecka)

w konkursie „Elegant Show” organizowanym przez Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej. Deklaruję, że biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka oraz zapewnienie mu należytej opieki podczas jego uczestnictwa w I etapie konkursu, a w wyniku wygranej również II etapie, czyli koncercie finałowym.

……………………………………………………………………………                     ……………………………………………………….

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego (podpis)              Miejscowość , dnia

Załącznik 2

Oświadczenie uczestnika konkursu

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu Elegant Show z dnia 13.06.2021 r. i w pełni akceptuję jego zapisy.

……………………………………………………………………………                     ……………………………………………………….

Imię i nazwisko uczestnika konkursu (podpis)                             Miejscowość , dnia

……………………………………………………………………………

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej