Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko

Regulamin 2021

Regulamin konkursu fotograficznego „Z Aparatem po Mosinie” 

1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorami konkursu są Młodzieżowy Sejm Rzeczypospolitej Mosińskiej i Stowarzyszenie  Grupa Inicjatywna Baranówko. Adres: Baranówko 8, 62-050 Mosina.  

2. Konkurs organizowany jest na terenie Gminy Mosina. 

3. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia  konkursu i obowiązuje do jego zakończenia. 

4. Przesłanie zdjęć na konkurs wraz z oświadczeniami, o których mowa w punkcie 3.5 jest  równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień regulaminu. 

5. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Mosina w dwóch kategoriach wiekowych  14-25 lat oraz 25+. 

6. Konkurs trwa od 1 czerwca do 31 października 2021 roku. 

Zgłoszenia przyjmowane są od 21 czerwca do 10 września 2021 roku. 

7. Do kontaktu z Uczestnikami używany będzie podany przez nich numer telefonu kontaktowego  oraz email. 

8. Za organizacje konkursu odpowiedzialni są posłowie Młodzieżowego Sejmu Rzeczypospolitej  Mosińskiej.  

9. Konkurs „Z Aparatem po Mosinie” jest dofinansowany ze środków Programu „Lokalne  Partnerstwa PAFW” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię  Filantropii w Polsce. 

10. Konkurs „Z Aparatem po Mosinie” jest dofinansowany ze środków Gminy Mosina. 11. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

2. Opis konkursu 

Konkurs fotograficzny „Z Aparatem po Mosinie” jest samodzielnym konkursem lub może być połączony z innym projektem Młodzieżowego Sejmu Rzeczypospolitej Mosińskiej w tym z konkursem  talentów „Elegant Show” i organizują go posłowie Młodzieżowego Sejmu Rzeczypospolitej Mosińskiej.  Fotografie, które mogą wziąć w nim udział to zdjęcia wykonane na terenie Gminy Mosina. Ocenione  one zostaną na dwa sposoby: przez mieszkańców Gminy Mosina oraz przez jury, w którego składzie  znajdować się będą profesjonalni fotografowie oraz członkowie Młodzieżowego Sejmu  Rzeczypospolitej Mosińskiej. Nagrody będą wręczane w dwóch kategoriach, nagroda publiczności i  nagroda jury oraz w dwóch kategoriach wiekowych. Wręczenie nagród zaplanowane jest na finale  konkursu „Elegant Show”. Z nadesłanych zdjęć w okresie dwóch tygodni przed rozdaniem nagród  zostanie zorganizowana jednodniowa wystawa na Placu 20 Października w Mosinie, podczas której  mieszkańcy gminy będą mogli głosować na najlepsze zdjęcie. Następnie wystawę można będzie  obejrzeć na finale konkursu „Elegant Show” 25 września 2021 roku. 

3. Fotografie 

1. Fotografia musi zostać wykonana na terenie Gminy Mosina. 

2. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy fotografie (może zgłosić mniej). 3. Zdjęcia mogą zostać wykonane dowolną techniką w dowolnej orientacji.

4. Na zdjęciu w miarę możliwości powinno znaleźć się imię i nazwisko autora. 5. Zdjęcia należy przesłać zapisane w pliku pdf jako załącznik na adres mailowy zaparatempomosinie@gmail.com do dnia 10 września 2021 roku godziny 23:59. W  wiadomości podać następujące informacje oraz załączyć: 

W przypadku osoby pełnoletniej: 

Imię i nazwisko 

Wiek 

Numer telefonu kontaktowego 

Miejsce wykonania zdjęcia  

Załączyć skan lub zdjęcie podpisanych oświadczeń znajdujących się na końcu tego regulaminu  (załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4 oraz w przypadku portretu załącznik  nr 9 lub 10 [w zależności od wieku osoby portretowanej]) 

W przypadku osoby niepełnoletniej 

Imię i nazwisko 

Wiek 

Numer telefonu kontaktowego rodzica/prawnego opiekuna 

Numer telefonu kontaktowego do siebie- opcjonalnie 

Miejsce wykonania zdjęcia 

Załączyć skan lub zdjęcie podpisanych oświadczeń znajdujących się na końcu tego regulaminu  (załącznik nr 5, załącznik nr 6, załącznik nr 7, załącznik nr 8 oraz w przypadku portretu załącznik  nr 9 lub 10 [w zależności od wieku osoby portretowanej]) 

6. Każde zgłoszenie uzyska odpowiedź zwrotną od organizatorów potwierdzającą otrzymanie  zgłoszenia. W przypadku nie otrzymania takiej wiadomości w przeciągu tygodnia prosimy o  ponowny kontakt. 

7. Oryginały podpisanych oświadczeń Uczestnicy dostarczą organizatorom podczas wystawy na  Placu 20 Października, w przypadku, gdy będzie to niemożliwe, Uczestnik skontaktuje się z  organizatorami i prześle oryginały oświadczeń na podany przez organizatorów adres. 

8. Zdjęcia nagradzane w innych konkursach oraz skopiowane, obarczone innymi prawami  autorskimi będą bezwzględnie dyskwalifikowane. 

9. Uczestnik, który na zgłoszeniu umieści nieprawdziwe informacje zostanie wykluczony z  konkursu. 

10. Fotografie zostaną ocenione w dwóch kategoriach: nagroda publiczności oraz nagroda jury. 11. Fotografie zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: 14-25 lat oraz 25+. 12. Nagroda publiczności zostanie wręczona na podstawie głosowania mieszkańców Gminy  Mosina podczas wystawy na Placu 20 Października. 

13. Nagroda Publiczności jest tylko jedna i zostanie przyznana bez podziału na kategorie  wiekowe. 

14. Nagroda jury jest nagrodą główną, składa się na nią miejsce pierwsze, miejsce drugie i miejsce  trzecie w kategorii wiekowej 14-25 lat oraz miejsce pierwsze, miejsce drugie i miejsce trzecie  w kategorii wiekowej 25+. W skład jury wejdą profesjonalni fotografowie, których imiona i  nazwiska zostaną podane do wiadomości publicznej. 

15. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne wykorzystywanie  do promocji konkursów „Z Aparatem po Mosinie” i „Elegant Show” przez Grupę Inicjatywną  Baranówko. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do  konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach, gazetach i innych środkach  przekazu zawsze podając imię i nazwisko autora, również po zakończeniu konkursu. 

16. Wysyłając zgłoszenie Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanej fotografii. 17. Zabronione i dyskwalifikowane są zdjęcia o charakterze łamiącym ogólnie przyjęte normy  społeczne.

4. Wystawa 

1. W okresie dwóch tygodni przed wręczeniem nagród, które odbędzie się na finale konkursu  „Elegant Show”, na Placu 20 Października w Mosinie zostanie zorganizowana jednodniowa  wystawa ze zdjęć Uczestników. 

2. Dokładny termin wystawy uzależniony jest od pogody. Organizatorzy pozostaną w kontakcie z  Uczestnikami i poinformują ich o planowanym terminie i ewentualnym jego przesunięciu. 3. Organizatorzy zastrzegają prawo do wydrukowania fotografii. 

4. Każde wystawione zdjęcie opatrzone będzie imieniem i nazwiskiem autora. 5. Podczas tej wystawy odbędzie się głosowanie mieszkańców Gminy Mosina na najlepsze  zdjęcie. Na podstawie tego głosowania wyłoniony zostanie laureat nagrody publiczności. 6. Wystawę z Placu 20 Października będzie można obejrzeć również na finale konkursu „Elegant  Show” 25 września 2021 roku. 

7. Zdjęcia w wersji elektronicznej oraz wydrukowane pozostaną własnością Stowarzyszenia  Grupy Inicjatywnej Baranówko. Organizacja wykorzystywać będzie je jedynie w celach  promocji konkursów „Z Aparatem po Mosinie” i „Elegant Show” oraz innych promocyjnych  działań Stowarzyszenia zawsze podając imię i nazwisko autora. Autor biorąc udział w konkursie  wyraża zgodę na przeniesienie praw autorskich do zdjęcia na Stowarzyszenie Grupa  Inicjatywna Baranówko oraz Młodzieżowy Sejm Rzeczypospolitej Mosińskiej. Jest to  warunkiem uczestnictwa w konkursie. 

5. Harmonogram konkursu 

1. Przyjmowanie zgłoszeń: od dnia 21 czerwca godziny 00:00 do dnia 10 września godziny 23:59 roku 2021. 

2. Wystawa prac konkursowych na Placu 20 Października: okres dwóch tygodni przed  wręczeniem nagród (finałem konkursu „Elegant Show”). 

3. Zawiadomienie laureatów o werdykcie jury i nagrodzie publiczności: dzień po wystawie. 4. Wręczenie nagród- finał konkursu „Elegant Show”: 25 września 2021 roku. 

6. Nagrody  

1. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: nagrody jury oraz nagroda publiczności. 2. Nagrody jury zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych: 14-25 lat i 25+. 3. Nagrodę publiczności otrzyma osoba, która uzyska największą ilość głosów podczas głosowania  

mieszkańców Gminy Mosina na jednodniowej wystawie zorganizowanej na Placu 20  Października w Mosinie. 

4. Nagroda jury zostanie przyznana sześciu osobom, których zdjęcia jury uzna za najlepsze. Będzie  to miejsce pierwsze, miejsce drugie i miejsce trzecie w kategorii wiekowej 14-25 lat oraz  miejsce pierwsze, miejsce drugie i miejsce trzecie w kategorii wiekowej 25+. 

5. Nagrody jury to nagrody główne. 

6. Możliwe jest jednoczesne otrzymanie nagrody publiczności i nagrody jury.

7. Nagrody jury i nagroda publiczności będą nagrodami rzeczowymi. Poza nagrodami rzeczowymi  możliwe jest również otrzymanie nagrody nierzeczowej np. warsztatów fotograficznych. 8. Wręczenie nagród odbędzie się na finale konkursu „Elegant Show” 25 września 2021 roku. 9. O otrzymaniu nagrody laureaci zostaną powiadomieni dzień po wystawie. 10. Laureaci osobiście odbiorą nagrody, a jeśli nie będzie to możliwe zobowiązują się do  powiadomienia organizatorów, minimum dzień przed rozdaniem nagród.  

7. Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego  regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście  oraz, w przypadku zdjęć portretowych, uzyskano zgodę na rozpowszechnienie wizerunku  osób portretowanych. 

2. Biorąc udział w konkursie Uczestnik/opiekun Uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie  wizerunku Uczestnika w celach promocyjnych konkursu. 

3. Posłowie Młodzieżowego Sejmu Rzeczypospolitej Mosińskiej zaangażowani w organizacje  konkursu nie mogą wziąć w nim udziału

4. Fotografie pozostaną w zbiorach Stowarzyszenia Grupy Inicjatywnej Baranówko. 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane  opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji  opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.  

6. Odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związanych z wykonaną fotografią bierze na  siebie Uczestnik konkursu lub jego rodzic/opiekun prawny. 

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przeszkody w kontaktach z Uczestnikami  wynikające z przyczyn od niego niezależnych. 

8. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników. 

9. Regulamin można znaleźć na stronie na Facebooku https://www.facebook.com/Z-Aparatem Po-Mosinie-115990290146182/ oraz na stronie Stowarzyszenia Grupy Inicjatywnej  Baranówko. 

10. Organizatorzy nie zapewniają opieki osobom nieletnim. 

11. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany terminów konkursu ze względu na obowiązujące  obostrzenia związane z panującą pandemią. O ewentualnych zmianach będziemy informowali  na bieżąco. 

12. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany regulaminu, jeśli będzie taka wyraźna potrzeba.  O ewentualnych zmianach dokładnie poinformujemy. Zmiany nie naruszają praw już nabytych. 13. W przypadku, gdy z powodu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa niemożliwe,  będzie przeprowadzenie konkursu w przestrzeni publicznej, zostanie on w całości lub  częściowo przeprowadzony zdalnie. Jeśli taka sytuacji zaistnieje, będziemy na bieżąco  informować o wszelkich wprowadzanych zmianach. 

14. Biorąc udział w Konkursie uczestnik/opiekun uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie  danych osobowych podanych organizatorom w poniższym zakresie. Podane dane osobowe  będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych,  dla celów organizacji i przeprowadzenia konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców,  przekazania nagród, w szeroko pojętych celach promocyjnych, nawiązywaniu kontaktu z  właścicielem danych oraz ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości konkursu. 

15. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu  cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

8. Kontakt 

1. E-mail: zaparatempomosinie@gmail.com 

2. Strona na Facebooku: https://www.facebook.com/Z-Aparatem-Po-Mosinie 115990290146182/ 

3. Profil na Instagramie: https://www.instagram.com/zaparatempomosinie/ 4. Numery telefonu: 692 694 252, 661 388 246 lub 886 403 411 

Zachęcamy do kontaktu w sprawie wszelkich wątpliwości i kłopotów. Będziemy sprawnie  reagować na wiadomości.

Załącznik nr 1 

Oświadczenie pełnoletniego Uczestnika konkursu „Z  Aparatem po Mosinie” 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu „Z  Aparatem po Mosinie” i w pełni akceptuję jego zapisy. 

…………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie 

…………………………………………………………………………………. ……………………………………………………….. Podpis Uczestnika konkursu Miejscowość, data

Załącznik nr 2 

Wykorzystywanie zdjęć pełnoletniego Uczestnika konkursu „Z Aparatem po Mosinie” 

Udzielam Stowarzyszeniu Grupa Inicjatywna Baranówko oraz Młodzieżowemu Sejmowi  Rzeczypospolitej Mosińskiej nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie  fotografii zgłoszonej na konkurs „Z Aparatem po Mosinie”, na zasadach określonych w regulaminie  konkursu 

…………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie 

…………………………………………………………………………………. ……………………………………………………….. Podpis Uczestnika konkursu Miejscowość, data

Załącznik nr 3 

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych  pełnoletniego uczestnika konkursu „Z Aparatem po  Mosinie” 

W związku z uczestnictwem w konkursie fotograficznym „Z Aparatem po Mosinie”  realizowanego przez Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko oraz Młodzieżowy Sejm  Rzeczypospolitej Mosińskiej wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam,  iż przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Administratorem danych zebranych w zgłoszeniu jest Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna  Baranówko, adres: Baranówko 8, 62-050 Mosina. 

2. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu,  kontaktu z uczestnikami, wyłonieniu i powiadomieniu zwycięzców, przekazaniu nagród, publikacji fotografii, w szeroko pojętych celach promocyjnych oraz ewaluacji, kontroli,  monitoringu oraz sprawozdawczości konkursu.  

3. Dane osobowe uczestnika mogą zostać udostępnione innym podmiotom, instytucjom tylko i  wyłącznie w celu udzielenia wsparcia realizacji projektu oraz sprawozdawczości, promocji, ewaluacji, kontroli i monitoringu, w szczególności Gminie Mosina, Polsko- Amerykańskiej  Fundacji Wolności oraz Akademii Filantropii w Polsce.  

4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z  brakiem możliwości udziału w konkursie. 

5. Mam prawo do wglądu podanych przeze mnie danych, ich korektę oraz, na pisemną prośbę,  usunięcie moich danych. 

…………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie 

…………………………………………………………………………………. ……………………………………………………….. Podpis Uczestnika konkursu Miejscowość, data

Załącznik nr 4 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie  wizerunku pełnoletniego uczestnika konkursu „Z  Aparatem po Mosinie” 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć, filmów i nagrań zawierających mój wizerunek oraz głos zarejestrowany podczas trwania konkursu „Z Aparatem po Mosinie”  realizowanego przez Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko oraz Młodzieżowy Sejm  Rzeczypospolitej Mosińskiej w szeroko pojętych mediach, między innymi w internecie, prasie, telewizji,  audycjach radiowych, itp. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek będzie  wykorzystywany w celu promocji działań Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna Baranówko, promocji  sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i monitoringu konkursu fotograficznego „Z Aparatem po  Mosinie” realizowanego przez Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko, adres: Baranówko 8, 62- 050 Mosina oraz Młodzieżowy Sejm Rzeczypospolitej Mosińskiej w szczególności przez Gminę Mosina,  Polsko- Amerykańską Fundację Wolności oraz Akademię Filantropii w Polsce. Wyrażenie zgody jest  jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania itp. materiały powstałe w trakcie trwania  konkursu mogą być wykorzystane do promocji i innych potrzeb związanych z realizacją projektu przez  grantodawców: Gminę Mosinę oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. 

…………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie 

…………………………………………………………………………………. ……………………………………………………….. Podpis Uczestnika konkursu Miejscowość, data

Załącznik nr 5 

Oświadczenie niepełnoletniego Uczestnika konkursu „Z  Aparatem po Mosinie” 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu „Z  Aparatem po Mosinie” i w pełni akceptuję jego zapisy. 

…………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie 

…………………………………………………………………………………. ……………………………………………………….. Podpis Uczestnika konkursu Miejscowość, data 

…………………………………………………………………………………. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika

Załącznik nr 6 

Wykorzystywanie zdjęć niepełnoletniego Uczestnika konkursu „Z Aparatem po Mosinie” 

Udzielam Stowarzyszeniu Grupa Inicjatywna Baranówko oraz Młodzieżowemu Sejmowi  Rzeczypospolitej Mosińskiej nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie  fotografii zgłoszonej na konkurs, na zasadach określonych w regulaminie konkursu 

…………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie 

…………………………………………………………………………………. ……………………………………………………….. Podpis Uczestnika konkursu Miejscowość, data 

…………………………………………………………………………………. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika

Załącznik nr 7 

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych  niepełnoletniego uczestnika konkursu „Z Aparatem po  Mosinie” 

W związku z uczestnictwem w konkursie fotograficznym „Z Aparatem po Mosinie”  realizowanego przez Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko oraz Młodzieżowy Sejm  Rzeczypospolitej Mosińskiej wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Administratorem danych zebranych w zgłoszeniu jest Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna  Baranówko, adres: Baranówko 8, 62-050 Mosina. 

2. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu,  kontaktu z uczestnikami, wyłonieniu i powiadomieniu zwycięzców, przekazaniu nagród, publikacji fotografii, w szeroko pojętych celach promocyjnych oraz ewaluacji, kontroli,  monitoringu oraz sprawozdawczości konkursu.  

3. Dane osobowe uczestnika mogą zostać udostępnione innym podmiotom, instytucjom tylko i  wyłącznie w celu udzielenia wsparcia realizacji projektu oraz sprawozdawczości, promocji, ewaluacji, kontroli i monitoringu, w szczególności Gminie Mosina, Polsko- Amerykańskiej  Fundacji Wolności oraz Akademii Filantropii w Polsce.  

4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z  brakiem możliwości udziału w konkursie. 

5. Mam prawo do wglądu podanych przeze mnie danych, ich korektę oraz, na pisemną prośbę,  usunięcie moich danych. 

…………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie 

…………………………………………………………………………………. ……………………………………………………….. Podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Miejscowość, data

Załącznik nr 8 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku niepełnoletniego uczestnika konkursu „Z  Aparatem po Mosinie” 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć, filmów i nagrań zawierających mój wizerunek oraz głos zarejestrowany podczas trwania konkursu „Z Aparatem po Mosinie”  realizowanego przez Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko oraz Młodzieżowy Sejm  Rzeczypospolitej Mosińskiej w szeroko pojętych mediach, między innymi w internecie, prasie, telewizji,  audycjach radiowych, itp. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek będzie  wykorzystywany w celu promocji działań Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna Baranówko, promocji  sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i monitoringu konkursu fotograficznego „Z Aparatem po  Mosinie” realizowanego przez Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko, adres: Baranówko 8, 62- 050 Mosina oraz Młodzieżowy Sejm Rzeczypospolitej Mosińskiej w szczególności przez Gminę Mosina,  Polsko- Amerykańską Fundację Wolności oraz Akademię Filantropii w Polsce. Wyrażenie zgody jest  jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania itp. materiały powstałe w trakcie trwania  konkursu mogą być wykorzystane do promocji i innych potrzeb związanych z realizacją projektu przez  grantodawców: Gminę Mosinę oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. 

…………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie 

…………………………………………………………………………………. ……………………………………………………….. Podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Miejscowość, data

Załącznik nr 9 

Zgoda na upublicznienie wizerunku pełnoletniej osoby  portretowanej 

Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego wizerunku na fotografii portretowej zgłoszonej na  konkurs fotograficzny „Z Aparatem po Mosinie” i jestem świadom/a, że będzie ono rozpowszechniane  w przestrzeni publicznej, szeroko pojętych mediach, internecie, gazetach itp. Oświadczam, że  zostałem/am poinformowany/a, iż autor zdjęcia udziela Stowarzyszeniu Grupa Inicjatywna Baranówko  oraz Młodzieżowemu Sejmowi Rzeczypospolitej Mosińskiej nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej  licencji na wykorzystywanie fotografii zgłoszonej na konkurs, na zasadach określonych w regulaminie  konkursu, oraz, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu. Oświadczam, iż przyjmuję do  wiadomości, że:  

1. Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna  Baranówko, adres: Baranówko 8, 62-050 Mosina. 

2. Dane osobowe osoby portretowanej będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia  konkursu. 

3. Podanie danych jest dobrowolne. 

…………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko osoby portretowanej 

…………………………………………………………………………………. ……………………………………………………….. Podpis osoby portretowanej Miejscowość, data

Załącznik nr 10 

Zgoda na upublicznienie wizerunku niepełnoletniej  osoby portretowanej 

Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego wizerunku na fotografii portretowej zgłoszonej na  konkurs fotograficzny „Z Aparatem po Mosinie” i jestem świadom/a, że będzie ono rozpowszechniane  w przestrzeni publicznej, szeroko pojętych mediach, internecie, gazetach itp. Oświadczam, że  zostałem/am poinformowany/a, iż autor zdjęcia udziela Stowarzyszeniu Grupa Inicjatywna Baranówko  oraz Młodzieżowemu Sejmowi Rzeczypospolitej Mosińskiej nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej  licencji na wykorzystywanie fotografii zgłoszonej na konkurs, na zasadach określonych w regulaminie  konkursu, oraz, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu. Oświadczam, iż przyjmuję do  wiadomości, że:  

1. Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna  Baranówko, adres: Baranówko 8, 62-050 Mosina. 

2. Dane osobowe osoby portretowanej będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia  konkursu. 

3. Podanie danych jest dobrowolne. 

…………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko osoby portretowanej 

…………………………………………………………………………………. ……………………………………………………….. Podpis osoby portretowanej Miejscowość, data 

…………………………………………………………………………………. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego osoby portretowanej