Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko

Regulamin 2020

Regulamin konkursu fotograficznego „Z Aparatem po Mosinie” 

1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorami konkursu są Młodzieżowy Sejm Rzeczypospolitej Mosińskiej i Stowarzyszenie 

Grupa Inicjatywna Baranówko. Adres: Baranówko 8, 62-050 Mosina. 2. Konkurs organizowany jest na terenie Gminy Mosina. 3. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia 

konkursu i obowiązuje do jego zakończenia. 4. Przesłanie zdjęć na konkurs wraz z oświadczeniami, o których mowa w punkcie 3.5 jest 

równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień regulaminu. 5. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Mosina w wieku 14-25 lat. 6. Konkurs trwa od 1 czerwca do 31 października 2020 roku. 

Zgłoszenia przyjmowane są od 19 czerwca do 15 września 2020 roku. 7. Do kontaktu z Uczestnikami używany będzie podany przez nich numer telefonu kontaktowego. 8. Za organizacje konkursu odpowiedzialni są posłowie Młodzieżowego Sejmu Rzeczypospolitej 

Mosińskiej. 9. Projekt został dofinansowany ze środków Gminy Mosina oraz przez Fundację Wspomagania 

Wsi. Partnerem konkursu jest Mosiński Ośrodek Kultury. 10. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

2. Opis konkursu 

Konkurs fotograficzny „Z Aparatem po Mosinie” jest samodzielnym konkursem lub może być połączony z innym projektem Młodzieżowego Sejmu Rzeczypospolitej Mosińskiej w tym z konkursem talentów „Elegant Show” i organizują go posłowie Młodzieżowego Sejmu Rzeczypospolitej Mosińskiej. Fotografie, które mogą wziąć w nim udział to zdjęcia wykonane na terenie Gminy Mosina (również portrety). Ocenione one zostaną na dwa sposoby: przez mieszkańców Gminy Mosina oraz przez jury, w którego składzie znajdować się będą profesjonalni fotografowie oraz członkowie Młodzieżowego Sejmu Rzeczypospolitej Mosińskiej. Nagrody będą wręczane w dwóch kategoriach, nagroda publiczności i nagroda jury. Wręczenie nagród zaplanowane jest na finale konkursu „Elegant Show”. Z nadesłanych zdjęć w okresie dwóch tygodni przed rozdaniem nagród zostanie zorganizowana jednodniowa wystawa na Placu 20 Października w Mosinie, podczas której mieszkańcy gminy będą mogli głosować na najlepsze zdjęcie. Następnie wystawa zostanie przeniesiona do Mosińskiego Ośrodka Kultury. 

3. Fotografie 

1. Fotografia musi zostać wykonana na terenie Gminy Mosina. 2. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy fotografie. 3. Zdjęcia mogą zostać wykonane dowolną techniką w dowolnej orientacji. 4. Na zdjęciu w miarę możliwości powinno znaleźć się imię i nazwisko autora. 

5. Zdjęcia należy przesłać zapisane w pliku pdf jako załącznik na adres mailowy zaparatempomosinie@gmail.com do dnia 15 września 2020 roku godziny 23:59. W wiadomości podać następujące informacje oraz załączyć: 

W przypadku osoby pełnoletniej: Imię i nazwisko Numer telefonu kontaktowego Miejsce wykonania zdjęcia Załączyć skan lub zdjęcie podpisanych oświadczeń znajdujących się na końcu tego regulaminu (załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4 oraz w przypadku portretu załącznik nr 9 lub 10 [w zależności od wieku osoby portretowanej]) W przypadku osoby niepełnoletniej Imię i nazwisko Numer telefonu kontaktowego rodzica/prawnego opiekuna Numer telefonu kontaktowego do siebie- opcjonalnie Miejsce wykonania zdjęcia Załączyć skan lub zdjęcie podpisanych oświadczeń znajdujących się na końcu tego regulaminu (załącznik nr 5, załącznik nr 6, załącznik nr 7, załącznik nr 8 oraz w przypadku portretu załącznik nr 9 lub 10 [w zależności od wieku osoby portretowanej]) 

6. Każde zgłoszenie uzyska odpowiedź zwrotną od organizatorów potwierdzającą otrzymanie zgłoszenia. W przypadku nie otrzymania takiej wiadomości w przeciągu tygodnia prosimy o ponowny kontakt. 7. Oryginały podpisanych oświadczeń Uczestnicy dostarczą organizatorom podczas wystawy na Placu 20 Października, w przypadku, gdy będzie to niemożliwe, Uczestnik skontaktuje się z organizatorami i prześle oryginały oświadczeń na podany przez organizatorów adres. 8. Zdjęcia nagradzane w innych konkursach oraz skopiowane, obarczone innymi prawami 

autorskimi będą bezwzględnie dyskwalifikowane. 9. Uczestnik, który na zgłoszeniu umieści nieprawdziwe informacje zostanie wykluczony z 

konkursu. 10. Fotografie zostaną ocenione w dwóch kategoriach: nagroda publiczności oraz nagroda jury. 11. Nagroda publiczności zostanie wręczona na podstawie głosowania mieszkańców Gminy 

Mosina podczas wystawy na Placu 20 Października. 12. Nagroda jury jest nagrodą główną, składa się na nią miejsce pierwsze, miejsce drugie oraz miejsce trzecie. W skład jury wejdą profesjonalni fotografowie, których imiona i nazwiska zostaną podane do wiadomości publicznej. 13. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne wykorzystywanie do promocji konkursów „Z Aparatem po Mosinie” i „Elegant Show” przez Grupę Inicjatywną Baranówko. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach, gazetach i innych środkach przekazu zawsze podając imię i nazwisko autora, również po zakończeniu konkursu. 14. Wysyłając zgłoszenie Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanej fotografii. 15. Zabronione i dyskwalifikowane są zdjęcia o charakterze łamiącym ogólnie przyjęte normy 

społeczne. 

4. Wystawa 

1. W okresie dwóch tygodni przed wręczeniem nagród, które odbędzie się na finale konkursu „Elegant Show”, na Placu 20 Października w Mosinie zostanie zorganizowana jednodniowa wystawa ze zdjęć Uczestników. 2. Dokładny termin wystawy uzależniony jest od pogody. Organizatorzy pozostaną w kontakcie z Uczestnikami i poinformują ich o planowanym terminie i ewentualnym jego przesunięciu. 3. Organizatorzy zastrzegają prawo do wydrukowania fotografii. 4. Każde wystawione zdjęcie opatrzone będzie imieniem i nazwiskiem autora. 5. Podczas tej wystawy odbędzie się głosowanie mieszkańców Gminy Mosina na najlepsze 

zdjęcie. Na podstawie tego głosowania wyłoniony zostanie laureat nagrody publiczności. 6. Wystawa z Placu 20 Października zostanie przeniesiona do Mosińskiego Ośrodka Kultury i 

pozostanie tam przynajmniej do rozdania nagród, czyli finału konkursu „Elegant Show”. 7. Zdjęcia w wersji elektronicznej oraz wydrukowane pozostaną własnością Stowarzyszenia Grupy Inicjatywnej Baranówko. Organizacja wykorzystywać będzie je jedynie w celach promocji konkursów „Z Aparatem po Mosinie” i „Elegant Show” oraz innych promocyjnych działań Stowarzyszenia zawsze podając imię i nazwisko autora. Autor biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na przeniesienie praw autorskich do zdjęcia na Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko oraz Młodzieżowy Sejm Rzeczypospolitej Mosińskiej. Jest to warunkiem uczestnictwa w konkursie. 

5. Harmonogram konkursu 

1. Przyjmowanie zgłoszeń: od dnia 19 czerwca godziny 00:00 do dnia 15 września godziny 23:59 

roku 2020. 2. Wystawa prac konkursowych na Placu 20 Października: okres dwóch tygodni przed 

wręczeniem nagród (finałem konkursu „Elegant Show”). 3. Zawiadomienie laureatów o werdykcie jury i nagrodzie publiczności: 21 września 2020 roku. 4. Wręczenie nagród- finał konkursu „Elegant Show”: 25 września 2020 roku. 

6. Nagrody 

1. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: nagroda jury oraz nagroda publiczności. 2. Nagrodę publiczności otrzyma osoba, która uzyska największą ilość głosów podczas głosowania mieszkańców Gminy Mosina na jednodniowej wystawie zorganizowanej na Placu 20 Października w Mosinie. 3. Nagroda jury zostanie przyznana trzem osobom, których zdjęcia jury uzna za najlepsze. Będzie 

to pierwsze miejsce, drugie miejsce i trzecie miejsce. 4. Nagrody jury to nagrody główne. 5. Możliwe jest jednoczesne otrzymanie nagrody publiczności i nagrody jury. 6. Nagrody jury i nagroda publiczności będą nagrodami rzeczowymi. Poza nagrodami rzeczowymi 

możliwe jest również otrzymanie nagrody nierzeczowej np. warsztatów fotograficznych. 7. Wręczenie nagród odbędzie się na finale konkursu „Elegant Show”. 8. O otrzymaniu nagrody laureaci zostaną powiadomieni 21 września 2020 roku. 9. Laureaci osobiście odbiorą nagrody, a jeśli nie będzie to możliwe zobowiązują się do 

powiadomienia organizatorów, minimum dzień przed rozdaniem nagród. 

7. Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście oraz, w przypadku zdjęć portretowych, uzyskano zgodę na rozpowszechnienie wizerunku osób portretowanych. 2. Biorąc udział w konkursie Uczestnik/opiekun Uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie 

wizerunku Uczestnika w celach promocyjnych konkursu. 3. Posłowie Młodzieżowego Sejmu Rzeczypospolitej Mosińskiej zaangażowani w organizacje 

konkursu nie mogą wziąć w nim udziału. 4. Fotografie pozostaną w zbiorach Stowarzyszenia Grupy Inicjatywnej Baranówko. 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników. 6. Odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związanych z wykonaną fotografią bierze na 

siebie Uczestnik konkursu lub jego rodzic/opiekun prawny. 7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przeszkody w kontaktach z Uczestnikami 

wynikające z przyczyn od niego niezależnych. 8. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników. 9. Regulamin można znaleźć na stronie na Facebooku https://www.facebook.com/Z-Aparatem- Po-Mosinie-115990290146182/, profilu na Instagramie https://www.instagram.com/zaparatempomosinie/ oraz na stronie Stowarzyszenia Grupy Inicjatywnej Baranówko https://www.gib.org.pl/fotokonkurs/regulamin/ 10. Organizatorzy nie zapewniają opieki osobom nieletnim. 11. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany terminów konkursu ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z panującą pandemią. O ewentualnych zmianach będziemy informowali na bieżąco. 12. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany regulaminu, jeśli będzie taka wyraźna potrzeba. O ewentualnych zmianach dokładnie poinformujemy. Zmiany nie naruszają praw już nabytych. 13. W przypadku, gdy z powodu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa niemożliwe, będzie przeprowadzenie konkursu w przestrzeni publicznej, zostanie on w całości lub częściowo przeprowadzony zdalnie. Jeśli taka sytuacji zaistnieje, będziemy na bieżąco informować o wszelkich wprowadzanych zmianach. 14. Biorąc udział w Konkursie uczestnik/opiekun uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych organizatorom w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, dla celów organizacji i przeprowadzenia konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców, przekazania nagród, w szeroko pojętych celach promocyjnych, nawiązywaniu kontaktu z właścicielem danych oraz ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości konkursu. 15. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących. 

8. Kontakt 

1. E-mail: zaparatempomosinie@gmail.com 2. Strona na Facebooku: https://www.facebook.com/Z-Aparatem-Po-Mosinie- 

115990290146182/ 3. Profil na Instagramie: https://www.instagram.com/zaparatempomosinie/ 4. Numery telefonu: 692 694 252 lub 886 403 411 

Zachęcamy do kontaktu w sprawie wszelkich wątpliwości i kłopotów. Będziemy sprawnie reagować na wiadomości. 

Załącznik nr 1 

Oświadczenie pełnoletniego Uczestnika konkursu „Z Aparatem po Mosinie” 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu „Z Aparatem po Mosinie” i w pełni akceptuję jego zapisy. 

…………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie 

…………………………………………………………………………………. ……………………………………………………….. 

Podpis Uczestnika konkursu Miejscowość, data 

Załącznik nr 2 

Wykorzystywanie zdjęć pełnoletniego Uczestnika konkursu „Z Aparatem po Mosinie” 

Udzielam Stowarzyszeniu Grupa Inicjatywna Baranówko oraz Młodzieżowemu Sejmowi Rzeczypospolitej Mosińskiej nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie fotografii zgłoszonej na konkurs „Z Aparatem po Mosinie”, na zasadach określonych w regulaminie konkursu 

…………………………………………………………………………………. Imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie 

…………………………………………………………………………………. ……………………………………………………….. 

Podpis Uczestnika konkursu Miejscowość, data 

Załącznik nr 3 

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych pełnoletniego uczestnika konkursu „Z Aparatem po Mosinie” 

W związku z uczestnictwem w konkursie fotograficznym „Z Aparatem po Mosinie” realizowanego przez Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko oraz Młodzieżowy Sejm Rzeczypospolitej Mosińskiej wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych zebranych w zgłoszeniu jest Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna 

Baranówko, adres: Baranówko 8, 62-050 Mosina. 2. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, kontaktu z uczestnikami, wyłonieniu i powiadomieniu zwycięzców, przekazaniu nagród, publikacji fotografii, w szeroko pojętych celach promocyjnych oraz ewaluacji, kontroli, monitoringu oraz sprawozdawczości konkursu. 3. Dane osobowe uczestnika mogą zostać udostępnione innym podmiotom, instytucjom tylko i wyłącznie w celu udzielenia wsparcia realizacji projektu oraz sprawozdawczości, promocji, ewaluacji, kontroli i monitoringu, w szczególności Gminie Mosina oraz Fundacji Wspomagania Wsi, adres: ul. Józefa Bellottiego 1, 01-022 Warszawa. 4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości udziału w konkursie. 5. Mam prawo do wglądu podanych przeze mnie danych, ich korektę oraz, na pisemną prośbę, 

usunięcie moich danych. 

…………………………………………………………………………………. Imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie 

…………………………………………………………………………………. ……………………………………………………….. 

Podpis Uczestnika konkursu Miejscowość, data 

Załącznik nr 4 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku pełnoletniego uczestnika konkursu „Z Aparatem po Mosinie” 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć, filmów i nagrań zawierających mój wizerunek oraz głos zarejestrowany podczas trwania konkursu „Z Aparatem po Mosinie” realizowanego przez Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko oraz Młodzieżowy Sejm Rzeczypospolitej Mosińskiej w szeroko pojętych mediach, między innymi w internecie, prasie, telewizji, audycjach radiowych, itp. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek będzie wykorzystywany w celu promocji działań Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna Baranówko, promocji sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i monitoringu konkursu fotograficznego „Z Aparatem po Mosinie” realizowanego przez Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko, adres: Baranówko 8, 62- 050 Mosina oraz Młodzieżowy Sejm Rzeczypospolitej Mosińskiej w szczególności przez Gminę Mosina oraz Fundację Wspomagania Wsi, adres: ul. Józefa Bellottiego 1, 01-022 Warszawa. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania itp. materiały powstałe w trakcie trwania konkursu mogą być wykorzystane do promocji i innych potrzeb związanych z realizacją projektu przez grantodawców: Gminę Mosinę oraz Fundację Wspomagania Wsi. 

…………………………………………………………………………………. Imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie 

…………………………………………………………………………………. ……………………………………………………….. 

Podpis Uczestnika konkursu Miejscowość, data 

Załącznik nr 5 

Oświadczenie niepełnoletniego Uczestnika konkursu „Z Aparatem po Mosinie” 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu „Z Aparatem po Mosinie” i w pełni akceptuję jego zapisy. 

…………………………………………………………………………………. Imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie 

…………………………………………………………………………………. ……………………………………………………….. 

Podpis Uczestnika konkursu Miejscowość, data 

…………………………………………………………………………………. Podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika 

Załącznik nr 6 

Wykorzystywanie zdjęć niepełnoletniego Uczestnika konkursu „Z Aparatem po Mosinie” 

Udzielam Stowarzyszeniu Grupa Inicjatywna Baranówko oraz Młodzieżowemu Sejmowi Rzeczypospolitej Mosińskiej nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie fotografii zgłoszonej na konkurs, na zasadach określonych w regulaminie konkursu 

…………………………………………………………………………………. Imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie 

…………………………………………………………………………………. ……………………………………………………….. 

Podpis Uczestnika konkursu Miejscowość, data 

…………………………………………………………………………………. Podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika 

Załącznik nr 7 

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych niepełnoletniego uczestnika konkursu „Z Aparatem po Mosinie” 

W związku z uczestnictwem w konkursie fotograficznym „Z Aparatem po Mosinie” realizowanego przez Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko oraz Młodzieżowy Sejm Rzeczypospolitej Mosińskiej wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych zebranych w zgłoszeniu jest Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna 

Baranówko, adres: Baranówko 8, 62-050 Mosina. 2. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, kontaktu z uczestnikami, wyłonieniu i powiadomieniu zwycięzców, przekazaniu nagród, publikacji fotografii, w szeroko pojętych celach promocyjnych oraz ewaluacji, kontroli, monitoringu oraz sprawozdawczości konkursu. 3. Dane osobowe uczestnika mogą zostać udostępnione innym podmiotom, instytucjom tylko i wyłącznie w celu udzielenia wsparcia realizacji projektu oraz sprawozdawczości, promocji, ewaluacji, kontroli i monitoringu, w szczególności Gminie Mosina oraz Fundacji Wspomagania Wsi, adres: ul. Józefa Bellottiego 1, 01-022 Warszawa. 4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości udziału w konkursie. 5. Mam prawo do wglądu podanych przeze mnie danych, ich korektę oraz, na pisemną prośbę, 

usunięcie moich danych. 

…………………………………………………………………………………. Imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie 

…………………………………………………………………………………. ……………………………………………………….. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Miejscowość, data 

Załącznik nr 8 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku niepełnoletniego uczestnika konkursu „Z Aparatem po Mosinie” 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć, filmów i nagrań zawierających wizerunek oraz głos mojego dziecka zarejestrowany podczas trwania konkursu „Z Aparatem po Mosinie” realizowanego przez Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko oraz Młodzieżowy Sejm Rzeczypospolitej Mosińskiej w szeroko pojętych mediach, między innymi w internecie, prasie, telewizji, audycjach radiowych, itp. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany w celu promocji działań Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna Baranówko, promocji, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i monitoringu konkursu fotograficznego „Z Aparatem po Mosinie” realizowanego przez Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko, adres: Baranówko 8, 62- 050 Mosina oraz Młodzieżowy Sejm Rzeczypospolitej Mosińskiej w szczególności przez Gminę Mosina oraz Fundację Wspomagania Wsi, adres: ul. Józefa Bellottiego 1, 01-022 Warszawa. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania itp. materiały powstałe w trakcie trwania konkursu mogą być wykorzystane do promocji i innych potrzeb związanych z realizacją projektu przez grantodawców: Gminę Mosinę oraz Fundację Wspomagania Wsi. 

…………………………………………………………………………………. Imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie 

…………………………………………………………………………………. ……………………………………………………….. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Miejscowość, data 

Załącznik nr 9 

Zgoda na upublicznienie wizerunku pełnoletniej osoby portretowanej 

Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego wizerunku na fotografii portretowej zgłoszonej na konkurs fotograficzny „Z Aparatem po Mosinie” i jestem świadom/a, że będzie ono rozpowszechniane w przestrzeni publicznej, szeroko pojętych mediach, internecie, gazetach itp. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż autor zdjęcia udziela Stowarzyszeniu Grupa Inicjatywna Baranówko oraz Młodzieżowemu Sejmowi Rzeczypospolitej Mosińskiej nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie fotografii zgłoszonej na konkurs, na zasadach określonych w regulaminie konkursu, oraz, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna 

Baranówko, adres: Baranówko 8, 62-050 Mosina. 2. Dane osobowe osoby portretowanej będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia 

konkursu. 3. Podanie danych jest dobrowolne. 

…………………………………………………………………………………. Imię i nazwisko osoby portretowanej 

…………………………………………………………………………………. ……………………………………………………….. 

Podpis osoby portretowanej Miejscowość, data 

Załącznik nr 10 

Zgoda na upublicznienie wizerunku niepełnoletniej osoby portretowanej 

Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego wizerunku na fotografii portretowej zgłoszonej na konkurs fotograficzny „Z Aparatem po Mosinie” i jestem świadom/a, że będzie ono rozpowszechniane w przestrzeni publicznej, szeroko pojętych mediach, internecie, gazetach itp. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż autor zdjęcia udziela Stowarzyszeniu Grupa Inicjatywna Baranówko oraz Młodzieżowemu Sejmowi Rzeczypospolitej Mosińskiej nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie fotografii zgłoszonej na konkurs, na zasadach określonych w regulaminie konkursu, oraz, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna 

Baranówko, adres: Baranówko 8, 62-050 Mosina. 2. Dane osobowe osoby portretowanej będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia 

konkursu. 3. Podanie danych jest dobrowolne. 

…………………………………………………………………………………. Imię i nazwisko osoby portretowanej 

…………………………………………………………………………………. ……………………………………………………….. 

Podpis osoby portretowanej Miejscowość, data 

…………………………………………………………………………………. Podpis rodzica/opiekuna prawnego osoby fotografowanej