Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko

Konkurs Fotograficzny 2022

Regulamin konkursu fotograficznego

„Z Aparatem po Mosinie” Temat konkursu

“ Ludzie tworzą miejsca, a miejsce tworzy ludzi” – John Green

1. Postanowienia ogólne

1.         Organizatorami konkursu są Młodzieżowy Sejm Rzeczypospolitej Mosińskiej i Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko. Adres: Baranówko 8, 62-050 Mosina. 

2.         Konkurs organizowany jest na terenie Gminy Mosina.

3.         Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do jego zakończenia.

4.         Przesłanie zdjęć na konkurs wraz z oświadczeniami, jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień regulaminu.

5.         Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Mosina w dwóch kategoriach wiekowych 9-25 lat oraz 25+.

6.         Konkurs trwa od 5 lipca do 1 października 2022 roku.

Zgłoszenia przyjmowane są od 11 lipca do 10 września 2022 roku.

7.         Do kontaktu z Uczestnikami używany będzie podany przez nich numer telefonu kontaktowego oraz email.

8.         Za organizację konkursu odpowiedzialni są posłowie Młodzieżowego Sejmu Rzeczypospolitej Mosińskiej. 

9.         Konkurs „Z Aparatem po Mosinie” jest dofinansowany ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

10.       Konkurs „Z Aparatem po Mosinie” jest dofinansowany ze środków Gminy Mosina.

11.       Udział w konkursie jest bezpłatny.

2. Opis konkursu

            Konkurs fotograficzny „Z Aparatem po Mosinie” jest samodzielnym konkursem lub może być połączony z innym projektem Młodzieżowego Sejmu Rzeczypospolitej Mosińskiej w tym z konkursem talentów „Elegant Show” i organizują go posłowie Młodzieżowego Sejmu Rzeczypospolitej Mosińskiej. Fotografie, które mogą wziąć w nim udział to zdjęcia wykonane na terenie Gminy Mosina. Ocenione one zostaną na dwa sposoby: przez głosowanie internetowe – wybór mieszkańców Gminy Mosina oraz przez jury, w którego składzie znajdować się będą profesjonalni artyści, fotografowie oraz członkowie Młodzieżowego Sejmu Rzeczypospolitej Mosińskiej. Nagroda publiczności i nagroda jury oraz w dwóch kategoriach wiekowych. Wręczenie nagród zaplanowane jest na finale konkursu „Elegant Show”. Następnie wystawę można będzie obejrzeć na finale konkursu „Elegant Show”.

 1 października 2022 roku o godzinie 16.w MOK ul Dworcowa 4, 62-050 Mosina

3. Fotografie

1.         Fotografia musi zostać wykonana na terenie Gminy Mosina w oparciu o temat

“ Ludzie tworzą miejsca, a miejsce tworzy ludzi” – John Green

2.         Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy fotografie (może zgłosić mniej).

3.         Zdjęcia mogą zostać wykonane dowolną techniką w dowolnej orientacji.

4.         Na zdjęciu w miarę możliwości powinno znaleźć się imię i nazwisko autora.

5.         Zdjęcia należy przesłać zapisane w pliku pdf jako załącznik na adres mailowy zaparatempomosinie@gmail.com do dnia 10 września 2022 roku godziny 23:59.

W wiadomości podać następujące informacje oraz załączyć:

W przypadku osoby pełnoletniej:

Imię i nazwisko

Wiek

Numer telefonu kontaktowego

Miejsce wykonania zdjęcia 

Załączyć skan lub zdjęcie podpisanych oświadczeń znajdujących się na końcu tego regulaminu (załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4 oraz w przypadku portretu załącznik nr 9 lub 10 [w zależności od wieku osoby portretowanej])

W przypadku osoby niepełnoletniej

Imię i nazwisko

Wiek

Numer telefonu kontaktowego rodzica/prawnego opiekuna

Numer telefonu kontaktowego do siebie- opcjonalnie

Miejsce wykonania zdjęcia

Załączyć skan lub zdjęcie podpisanych oświadczeń znajdujących się na końcu tego regulaminu (załącznik nr 5, załącznik nr 6, załącznik nr 7, załącznik nr 8 oraz w przypadku portretu załącznik nr 9 lub 10 [w zależności od wieku osoby portretowanej])

6.         Każde zgłoszenie uzyska odpowiedź zwrotną od organizatorów potwierdzającą otrzymanie zgłoszenia. W przypadku nie otrzymania takiej wiadomości w przeciągu tygodnia prosimy o ponowny kontakt z organizatorem

7.         Oryginały podpisanych oświadczeń Uczestnicy dostarczą organizatorom podczas finału konkursu 1 października br. w przypadku, gdy będzie to niemożliwe, Uczestnik skontaktuje się z organizatorami i prześle oryginały oświadczeń na podany przez organizatorów adres.

8.         Zdjęcia nagradzane w innych konkursach oraz skopiowane, obarczone innymi prawami autorskimi będą bezwzględnie dyskwalifikowane.

9.         Uczestnik, który na zgłoszeniu umieści nieprawdziwe informacje zostanie wykluczony z konkursu.

10.       Fotografie zostaną ocenione w dwóch kategoriach: nagroda publiczności oraz nagroda jury.

11.       Fotografie zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:9-25 lat oraz 25+.

12.       Nagroda publiczności zostanie wręczona na internetowego podstawie głosowania mieszkańców Gminy Mosina.

13.       Nagroda Publiczności jest tylko jedna i zostanie przyznana bez podziału na kategorie wiekowe.

14.       Nagroda jury jest nagrodą główną, składa się na nią miejsce pierwsze, miejsce drugie i miejsce trzecie w kategorii wiekowej 9-25 lat oraz miejsce pierwsze, miejsce drugie i miejsce trzecie w kategorii wiekowej 25+. W skład jury wejdą profesjonalni fotografowie, których imiona i nazwiska zostaną podane do wiadomości publicznej.

15.       Zgłoszenie zdjęcia do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne wykorzystywanie do promocji konkursów „Z Aparatem po Mosinie” i „Elegant Show” przez Grupę Inicjatywną Baranówko. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach, gazetach i innych środkach przekazu zawsze podając imię i nazwisko autora, również po zakończeniu konkursu.

16.       Wysyłając zgłoszenie Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanej fotografii.

17.       Zabronione i dyskwalifikowane są zdjęcia o charakterze łamiącym ogólnie przyjęte normy społeczne.

4. Nagroda Publiczności- Głosowanie internetowe 

  1. Głosowanie internautów zostanie połączone z wystawą prac na Facebooku.

W wyniku głosowania wyłoniona zostanie nagroda publiczności. Zostanie zorganizowana po zakończeniu wpływu zdjęć do organizatora.

  • Organizatorzy zastrzegają prawo do wydrukowania i upubliczniania fotografii oraz ich przedpremierowych publikacji.
  • Każde wystawione zdjęcie opatrzone będzie imieniem i nazwiskiem autora.
  • Zdjęcia w wersji elektronicznej oraz wydrukowane pozostaną własnością Stowarzyszenia Grupy Inicjatywnej Baranówko. Organizacja wykorzystywać będzie je jedynie w celach promocji konkursów „Z Aparatem po Mosinie” i „Elegant Show” oraz innych promocyjnych działań Stowarzyszenia zawsze podając imię i nazwisko autora. Autor biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na przeniesienie praw autorskich do zdjęcia na Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko oraz Młodzieżowy Sejm Rzeczypospolitej Mosińskiej. Jest to warunkiem uczestnictwa w konkursie.

5. Harmonogram konkursu

1.Przyjmowanie zgłoszeń: od dnia 11 lipca godziny 00:00 do dnia 10 września 2022r do godziny 23:59

2. Konkurs publiczności – głosowanie internetowe od 10 września 2022r.

3.Wystawa prac konkursowych podczas finału ,, Elegant Show”

4.Zawiadomienie laureatów o werdykcie jury i nagrodzie publiczności: dzień po wystawie.

5. Wręczenie nagród- finał konkursu „Elegant Show”: 1 października 2022 roku  w Mosińskim Ośrodku Kultury o godzinie 16.00 . Elegant Show będzie transmitowany online.

6. Nagrody 

1.         Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: nagrody jury oraz nagroda publiczności.

2.         Nagrody jury zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych: 9-25 lat i 25+.

3.         Nagroda jury zostanie przyznana osobom, których zdjęcia według uznania jury uzna za najlepsze. Będzie to miejsce pierwsze, miejsce drugie i miejsce trzecie w kategorii wiekowej 9-25 lat oraz miejsce pierwsze, miejsce drugie i miejsce trzecie w kategorii wiekowej 25+.

Jury nie ma obowiązku przyznawać wszystkich nagród jeśli uzna, że nadesłane zdjęcia nie spełniają odpowiednich kryteriów.

4.         Nagrody jury to nagrody główne.

5.         Możliwe jest jednoczesne otrzymanie nagrody publiczności i nagrody jury.

6.         Nagrody jury i nagroda publiczności będą nagrodami rzeczowymi. Poza nagrodami rzeczowymi możliwe jest również otrzymanie nagrody nierzeczowej np. warsztatów fotograficznych itp.`

7.         Wręczenie nagród odbędzie się na finale konkursu „Elegant Show” 1 października 2022 roku.

8.         O otrzymaniu nagrody laureaci zostaną powiadomieni dzień po wystawie.

9.         Laureaci osobiście odbiorą nagrody, a jeśli nie będzie to możliwe zobowiązują się do powiadomienia organizatorów, minimum dzień przed rozdaniem nagród w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody.

7. Postanowienia końcowe

1.         Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście oraz, w przypadku zdjęć portretowych, uzyskano zgodę na rozpowszechnienie wizerunku osób portretowanych.

2.         Biorąc udział w konkursie Uczestnik/opiekun Uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku Uczestnika w celach promocyjnych konkursu.

3.         Posłowie Młodzieżowego Sejmu Rzeczypospolitej Mosińskiej zaangażowani w organizacje konkursu nie mogą brać w nim udziału.

4.         Fotografie pozostaną w zbiorach Stowarzyszenia Grupy Inicjatywnej Baranówko.

5.         Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników. 

6.         Odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związanych z wykonaną fotografią bierze na siebie Uczestnik konkursu lub jego rodzic/opiekun prawny.

7.         Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przeszkody w kontaktach z Uczestnikami wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

8.         Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.

9.         Regulamin można znaleźć na stronie na Facebooku https://www.facebook.com/Z-Aparatem-Po-Mosinie-115990290146182/ , pod linkiem oraz na stronie Stowarzyszenia Grupy Inicjatywnej Baranówko www.gib.org

10.       Organizatorzy nie zapewniają opieki osobom nieletnim. 

11.       Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany terminów konkursu ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z panującą pandemią. O ewentualnych zmianach będziemy informowali na bieżąco.

12.       Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany regulaminu, jeśli będzie taka wyraźna potrzeba. O ewentualnych zmianach dokładnie poinformujemy. Zmiany nie naruszają praw już nabytych.

13.       W przypadku, gdy z powodu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa niemożliwe, będzie przeprowadzenie konkursu w przestrzeni publicznej, zostanie on w całości lub częściowo przeprowadzony zdalnie. Jeśli taka sytuacji zaistnieje, będziemy na bieżąco informować o wszelkich wprowadzanych zmianach.

14.       Biorąc udział w Konkursie uczestnik/opiekun uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych organizatorom w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, dla celów organizacji i przeprowadzenia konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców, przekazania nagród, w szeroko pojętych celach promocyjnych, nawiązywaniu kontaktu z właścicielem danych oraz ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości konkursu.

15.       W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

8. Kontakt

1.         E-mail: zaparatempomosinie@gmail.com

2.         Strona na Facebooku: https://www.facebook.com/Z-Aparatem-Po-Mosinie-115990290146182/

3.         Profil na Instagramie: https://www.instagram.com/zaparatempomosinie/

4.         Numery telefonu: 692 694 252, 661 388 246 lub 886 403 411

Zachęcamy do kontaktu w sprawie wszelkich wątpliwości i kłopotów. Będziemy sprawnie reagować na wiadomości.